Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

► Karta Wędkarska - Egzamin

komunikat koła zarzad koła nowe video  rejon VI o nas

 

 

ko.jpg

 

 powołana Uchwałą nr 18/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 23.03.2017


w składzie:


Jarosław Pawlak – przewodniczący

Bogdan Binek – członek

Piotr Rutkowski – członek

Andrzej Surma – członek

Piotr Wałęsa - członek

 

          
 Uchwała Prezydium ZO nr 18/2017 zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnych kół 

                                                                                        

 

 


 Komisja Egzaminacyjna przyjmuje w 2020 roku

w siedzibia koła ulica Bracka 14 Wodzisław Śl. (Cyganek )

 


w dni opłat składkowych w godzinach od 15.00 do 17.00

 

   Styczeń ........ 02, 28, ... 

   Luty.............. 06, 27, .....

   Marzec ......... 05, 19, 26, ....

   Kwiecień ...... 02, 16, 23, 30,  ....

   Maj .............. 14, 28, ......


lapka2.gifNie pasuje ci termin..... zadzwoń...... 


 tel.  697 698 295  - wyznaczymy dodatkowy termin egzaminu.

 

Wysokość opłaty związane z egzaminem ustalają indywidualnie poszczególne Zarządy Okręgów.

 

W Okręgu PZW w Katowicach opłata wynosi :

 

   30 zł - Podstawowa,

   20 zł - Młodzież ucząca się do 24 roku życia (decyduje rocznik),

   00 zł - Młodzież do 16 roku życia,

   00 zł - Kobiety bez względu na wiek,

 

zapraszamy wszystkich oraz  młodzież


 

regul.jpg

 

1. Zainteresowana osoba zgłasza się do siedziby koła PZW w celu ustalenia terminu oraz zakresu egzaminu na kartę wędkarską potwierdzającego wiedzę z zakresu zasad wędkowania, łowienia ryb i ich ochrony, praw i obowiązków wędkującego.

 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

- ukończone 14 lat,

- posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem),

- dokonanie opłaty egzaminacyjnej na konto Okręgu PZW w Katowicach (bank, poczta, itp.),

- przedstawienie komisji dowodu wpłaty.

 

3. Osoba zainteresowana przystępuje do egzaminu ustnego lub pisemnego w formie testu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną na wniosek koła przez Zarząd Okręgu PZW w Katowicach stosowną uchwałą. Egzamin przeprowadza się ze znajomości Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.nr 66/99 poz 750) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.nr 138/01 poz. 1559 ze zmianami).

 

4. Egzamin obejmuje m. in. następującą tematykę:

a) prawa wędkującego,

b) obowiązki wędkującego,

c) zasady wędkowania,

– zasady łowienia ryb spokojnego żeru i ryb drapieżnych,

– wymiary ochronne ryb,

– okresy ochronne ryb,

d) zachowania na łowisku,

e) rozpoznawanie gatunków ryb.

 

5. Do przeprowadzenia egzaminów przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza zespół egzaminacyjny w składzie minimum 2 członków komisji.

  

6. Za zdany egzamin uznaje się 70% prawidłowo udzielonych odpowiedzi.

 

7. Po obliczeniu punktów komisja egzaminacyjna podaje wynik egzaminu.

 

8. Osoby, które przed komisją egzaminacyjną nie wykazały niezbędnej wiedzy, mogą ponownie przystąpić do egzaminu po upływie 7 dni, bez wnoszenia dodatkowych opłat.

 

9. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku komisja wpisuje daną osobę do rejestru zaświadczeń nadając sygnaturę zawierającą kolejny numer oraz sporządza dwa egzemplarze zaświadczenia o zdanym egzaminie podpisanego przez przewodniczącego lub osobę/y przez niego upoważnioną/e składu komisji posługującymi się imiennymi pieczęciami*oraz przez drugą osobę –członka komisji posługującą się pieczątką imienną, a w przypadku jej braku -składa czytelny podpis, -z czego jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach koła.

 

10. Osoba, która zdała egzamin zgłasza się do starostwa właściwego do miejsca zamieszkania z zaświadczeniem o zdanym egzaminie i składa wniosek o wydanie karty wędkarskiej.

 

 

 

    Uchwała nr 64/2019 Prezydium ZO w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania egzaminów na karte wedkarską przez komisje egzaminacyjne dzialajace w kołach Okregu PZW w Katowicach


 

 

 cot_jest_karta.jpg

 

Karta wędkarska jest dokumentem uprawniającym do amatorskiego połowu ryb. Z tego obowiązku zwolnieni są w Polsce jedynie osoby do lat 14 , cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby mające własny staw.


Karta wędkarska, to dokument wydawany przez starostwo powiatowe na podstawie zaświadczenia wystawionego przez powołane komisje egzaminacyjne które potwierdzą znajomość przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym .

 

 Zdać egzamin możesz także w naszym Kole 110 1-go Maja , zadbamy również o to jak zdać egzamin na kartę wędkarską , przeprowadzimy pomocne szkolenie dla zrozumienia regulaminu i przepisów wędkarskich. Uzyskasz niezbędne informacje, materiały broszurki, regulaminy, wykazy wód wszystko to co niezbędne by wzbogacić twoją wiedzę o wędkarstwie.

W tych materiałach zapoznasz się o obowiązujących przepisach Ustawy o Rybactwie Śródlądowym , między innymi (okresy i wymiary ochronne ryb ). Warto także zapoznać się z gatunkami ryb występującymi w Polsce ,

 

 

Materiały pomocnicze:

 


pytania egazminacyjne karta wedkarska.pdf

 

 

Kartawedkarska.pl - wirtualny egzamin - sprawdź, czy zdasz ... lub zdałbyś ponownie!


Zasady wędkowania obowiązujace na wodach ogólnodostepnych Okręgu PZW w Katowicach

 

 

lapka2.gif  Druki do opłat – do pobrania, wydrukowania

  dokonanie opłaty egzaminacyjnej na konto Okręgu PZW w Katowicach

  - (bank, poczta )

 

 

 ►  opłata egzaminacyjna 30 zł.pdf   - Podstawowa,


  opłata egzaminacyjna 20 zł.pdf  - Młodzież ucząca się do 24 roku życia (decyduje rocznik),

   

 

     

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Co sądzisz o naszej stronie
Super
Dobra
Mogła być lepsza
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama