Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 2008

Zebranie o godzinie 9.15 otworzył Prezes Koła 110 1 Maja  Jarosław Pawlak , po sprawdzeniu listy i ilość mandatów poinformował że w związku na brak kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie i będzie prawomocne bez względu na ilość zebranych.

Po przerwie rozpoczęto drugą turę zebrania. Prezes powitał wędkarzy następnie przedstawił kandydaturę Jana Zorembik na Przewodniczącego Zebrania, zebrani zaakceptowali propozycję jednogłośnie, na zastępcę przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Tadeusza Kasperski.

Następnie przedstawiono kandydaturę na Sekretarza Zebrania Andrzeja Kowalczyk

Zgromadzeni poparli tę kandydaturę jednogłośnie.

Prezes Pawlak przekazał prowadzenie Przewodniczącemu zebrania.

Przewodniczący zebrania na podstawie listy obecności ( załącznik nr 1 ) poinformował że w zebraniu bierze udział 34 członków w tym jeden członek uczestnik. oraz przedstawił Porządek i Regulamin Zebrania  ( załącznik nr.2 ) które w glosowaniu jawnym zgromadzeni przyjęli Uchwałą nr 1 jednogłośnie do realizacji. ( załącznik nr 3 )

 

Zebrani przystąpili do powołania komisji.

 

  Jednogłośnie powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie Zawada i Góralski

 

Kolega Mikoś zaproponował połączenie dwóch komisji Mandatowej i Wyborczej

Przewodniczący  zebrania poddał pod głosowanie, zgromadzeni poparli jednogłośnie.

 

Jednogłośnie powołano Komisję Mandatowo Wyborczą w składzie Koralewski i Rutkowski

 

Jednogłośnie powołano Komisję Skrutacyjna w składzie Kindalski i Przydatek

 

W dalszej części zebrania Zastępca Przewodniczącego Zebrania kol. Tadeusz  Kasperski odczytał protokół z poprzedniego walnego zebrania z dnia 2.12.2007r oraz podjęte uchwały i wnioski

w związku z brakiem uwag do tych dokumentów zebrani w głosowaniu przyjęli  jednogłośnie

 

Następnie Prezes Koła wręczył  odznaczenia działaczom społecznym. oraz odznak starszym kolegom z długoletnim stażem w szeregach Polskiego  Związku Wędkarskiego.

 

Józef Mikoś                                 Medal za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa

 

Tomasz Koralewski                     Medal za Zasługi w Rozwoju  Wędkarstwa

 

Andrzej Kowalczyk                     Srebrna Odznaka PZW za Zasługi Dla Wędkarstwa

 

Eugeniusz Jankowski                   odznaka  " Senior wędkarstwa " Okręgu Katowickiego PZW

 

Waldemar Jankowski                   odznaka  " Senior wędkarstwa " Okręgu Katowickiego PZW

                                        

Wacław Żywicki                          odznaka  " Senior wędkarstwa " Okręgu Katowickiego PZW

Nieobecny na zebraniu

 

W dalszej części zebrania przewodniczący poprosił o odczytanie sprawozdań władz i organów koła za rok 2008 załącznik nr 4 a ,b ,c ,d e )

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Kola za rok 2008 i za kadencje  2005/2008

      przedstawił Prezes Jarosław Pawlak

 

Sprawozdanie finansowe koła za rok 2008 przedstawił skarbnik kol. Bogdan Binek odczytując dane z planu pracy , planów przychodów Kola i planu wydatków koła w roku 2008 r.

 

Sprawozdanie roczne z pracy Sądu Koleżeńskiego przedstawił Józef Zawada

 

Sprawozdanie roczne z działalności SSR przedstawił Komendant Piotr Rutkowski

 

Sprawozdanie roczne i za kadencje  2005/2008 Komisji Rewizyjnej przedstawił  kolega Józef  Mikoś

 

Po przedstawieniu sprawozdania przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskował o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.

 

 

Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący Zebrania ogłosił przerwę.

 

Po przerwie Przewodniczący zadał pytanie czy zebrani chcą zabrać glos w sprawie odczytanych sprawozdań.

Dyskusji nad sprawozdaniami nie było.

 

Przewodniczący  zebrania poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła..

zgromadzeni poparli jednogłośnie. Uchwała nr 2 ( załącznik nr 5 )

 

W dalszej części zebrania rozpoczęła się część wyborcza

 

protokół Komisji Wyborczej         ( załącznik nr 6 a, b, c, d )

protokół Komisji Skrutacyjnej      ( załącznik nr 7a, b, c, d )

 

Przed wyborami w glosowaniu zebrani  jednogłośnie  podjęli Uchwałę nr 3 (załącznik nr 8 ) ustalili że wyborów na Prezesa Kola , Zarząd Koła , Organów Koła, Delegata na Zjazd Delegatów i zastępcy. Delegata na Zjazd Delegatów nastąpi w głosowaniu jawnym. ( 33 glosy za )

 

W glosowaniu Jednogłośnie ustalono skład liczebny władz i organów koła.

Do zarządu koła  7 (siedem ) osób wraz z Prezesem

Do Sądu Koleżeńskiego 3  ( trzy)  osoby

Do Komisji Rewizyjnej 4 ( cztery) osoby

 

Wybory Prezesa

 

Z sali zaproponowano jednego kandydata - kolega Mikoś zaproponował kandydaturę Jarosława Pawlaka  na Prezesa Koła - protokół komisji wyborczej

 

Głosowanie jawne Komisja Skrutacyjna ogłosiła wynik

 

Prezesem Koła został Jarosław Pawlak głosowało (32 głosów za ,1 glos wstrzymujący)

 

Przewodniczący zebrania poprosił nowo wybranego Prezesa o zabranie głosu.

Prezes podziękował delegatom  za zaufanie. życząc owocnej współpracy z nawo powołanym zarządem.

 

Wybory Zarządu Koła

 

Prezes Jarosław Pawlak  zaproponował  kandydatury do Zarządu Kola 

 - protokół komisji wyborczej

Bogdan Binek

Krzysztof Szkaradek

Andrzej Surma

Tadeusz Kasperski

Z sali zaproponowano dwóch kandydatów

Henryk Symbor

Małgorzata Wiewióra

 

Więcej kandydatur nie było

Zebrani ustalili Jednogłośnie glosowanie na całą listę  (33 glosy za )

 

Głosowanie jawne na całą listę - Komisja Skrutacyjna ogłosiła wynik

Do Zarządu Koła zostali wybrani  ( 33 glosy za )

 

Bogdan Binek                       

Krzysztof Szkaradek           

Andrzej Surma                     

Tadeusz Kasperski               

Henryk Symbor                    

Małgorzata Wiewióra          

 

Wybory Sądu Koleżeńskiego

 

Z sali zaproponowano trzech kandydatów - protokół komisji wyborczej

Jan Jurek

Andrzej Kindalski

Andrzej Kowalczyk

 

Więcej kandydatur nie było

Zebrani ustalili Jednogłośnie glosowanie na całą listę  (33 glosy za )

 

Głosowanie jawne na całą listę - Komisja Skrutacyjna ogłosiła wynik

Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani  ( 33 glosy za )

Jan Jurek                  

Andrzej Kindalski    

Andrzej Kowalczyk  

 

Wybory Komisji Rewizyjnej

 

Z sali zaproponowano czterech kandydatów - protokół komisji wyborczej

Józef Mikoś

Józef Zawada

Piotr Rutkowski

Franciszek Walentukiewicz

Więcej kandydatur nie było

Zebrani ustalili Jednogłośnie glosowanie na całą listę   ( 33 glosy za )

 

Głosowanie jawne na całą listę -  Komisja Skrutacyjna ogłosiła wynik

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani ( 33 glosy za )

Józef Mikoś                               

Józef Zawada                            

Piotr Rutkowski                        

Franciszek Walentukiewicz     

 

Wybory Delegata na Zjazd Delegatów

Z sali zaproponowano jednego kandydata Jarosława Pawlaka  - protokół komisji wyborczej

 

Głosowanie jawne Komisja Skrutacyjna ogłosiła wynik

Delegatem na Zjazd Delegatów został wybrany Jarosław Pawlak  ( 33 głosy za )

 

Wybory Zastępcę Delegata na Zjazd Delegatów - protokół komisji wyborczej

Z sali zaproponowano jednego kandydata Bogdan Binek

 

Głosowanie jawne Komisja Skrutacyjna ogłosiła wynik

Zastępcą Delegata na Zjazd Delegatów został wybrany Bogdan Binek ( 33 glosy za )

 

Po wyborach w dalszej części zebrania Prezes koła przedstawił Informacje organizacyjne, w tym wysokości składek członkowskich i okręgowych na rok 2009.wykonanie schodów do siedziby koła.

 

Następnie Przewodniczący Zebrania poinformował o nałożeniu na członków koła obowiązku wniesienia pracy osobistej lub ekwiwalentu za nie wykonanie tej pracy.

Z sali w tej sprawie zabrał głos.

kol. Góralski aby nie nakładać obowiązku na członka uczestnika.

kol. Binek aby zarząd miał możliwość zwolnić z tego obowiązku osoby niepełnosprawne na podstawie pisma kierowanego do zarządu Kola.

kol. Pawlak pozostawić dotychczasowe stawki z 2008 roku z wyłączeniem członka uczestnika,

Zebrani podjęli  Uchwałę nr 4 ( załącznik nr 9 )  o nałożeniu na członków koła obowiązku wniesienia pracy osobistej lub ekwiwalentu za nie wykonanie tej pracy.

 Ustalono ekwiwalent za nie wykonanie tej pracy.

Dorośli 25 zł

Młodzież 15 zł

Przyjąć wartość 1 godziny na 5 zł.

 

Zwolnić z tego obowiązku członka uczestnika ( 31 glosy za ,2 glosy wstrzymujące )

Zwolnić z tego obowiązku osoby powyżej 65 roku oraz kobiety. ( 31 glosy za 2 glosy wstrzymujące )

Upoważnia się Zarząd Koła do zwolnienia z tego obowiązku osoby niepełnosprawne na podstawie oświadczenia zainteresowanego kierowanego do Zarządu Koła. ( 33 glosy za )

 

Zebrani podjęli Uchwałę nr 5 ( załącznik nr 10  ) ( 32glosy za 1 glosy wstrzymujący ) o dobrowolnych wpłatach na cele statutowe sport i zarybienie

Oplata na sport 15 zł

Opłata na zarybienie zbiornika. licencyjnego Balaton 100 zł

Nie przyjmować opłat na zarybienie od osób nie zrzeszonych w PZW.

 

W dalszej części zebrania Przewodniczący oddał głoś

Prezesowi który przedstawił plan pracy koła na 2009 rok. ( załącznik nr 11 )

Skarbnik koła przedstawił również preliminarz na 2009 rok z sugestią o zakup kosy i wagi

 ( załącznik nr 12 )

Zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 6 ( załącznik nr 13 ) o przyjęciu przedstawionego plany pracy oraz preliminarza na 2009 rok.

Upoważnia się Zarząd Koła do ewentualnych korekt wciągu roku 2009

 

W wolnych wnioskach poruszono tematy

 

kol. Walentukiewicz - co będzie z Balatonem ze względu na małą ilość wędkarzy i brakiem funduszy na jego utrzymanie.

Odpowiadał Prezes - Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, braku środków na utrzymanie zbiornika Zarząd podejmie odpowiednią decyzje, powiadomi Zarząd Okręgu w Katowicach..

kol. Zawada pytał o dofinansowanie z innych środków na zarybienie.

Odpowiadał Prezes - nie ma takiej możliwości, zbiornik licencyjny utrzymuje się z dobrowolnej wpłaty, więc inne finanse koła nie mogą być przeznaczone na ten cel.

kol. Walentukiewicz - sprawa czystości

Odpowiadał Prezes -  Sprawa Syrenki, w poprzednich latach były przeprowadzone kontrole wydziału środowiska.

kol.Sak możliwość parkowania samochodu w nocy w obrębie zb. Bala tonu

Odpowiadał Prezes - zakaz ten jest wprowadzony przez Urząd Miasta Wodzisław, zostaną przeprowadzone rozmowy w tej sprawie z Dyrektorem MOSiR.

 

kol. Binek przedstawił propozycję pobierania opłaty w wysokości 20 zł od osób które nie oddadzą rejestru i licencji za rok 2008 zbiornika licencyjnego Balaton.

.

Przewodniczący poddał pod glosowanie.

Zebrani podjęli Uchwałę nr 7 ( załącznik nr 14 )  ( 19 głosów, za 1 przeciw ,7  glosy wstrzymujące )

 Upoważnia się skarbnika do pobierania opłaty w wysokości 20 zł za nie zdany  rejestr połowów zbiornika Licencyjnego Balaton  za rok 2008.

 

Następnie Przewodniczący Zebrania przystąpił do zamknięcia posiedzenia.

 

 

 

 

 

    Sekretarz Zebrania                                                              Przewodniczący Zebrania

 

      Andrzej Kowalczyk                                                                       Jan Zorembik

 

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Co sądzisz o naszej stronie
Super
Dobra
Mogła być lepsza
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama